Tổng hợp các văn bản hướng dẫn Luật Xây dựng 2014 (50/2014/QH13) có hiệu lực từ ngày 01/01/2015.


Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 18/06/2014.
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015.
Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 và Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015.

Tổng hợp các văn bản hướng dẫn Luật Xây dựng 2014(50/2014/QH13) có hiệu lực từ ngày 01/01/2015.

văn bản hướng dẫn luật xây dựng 2014
Tổng hợp văn bản hướng dẫn Luật xây dựng

I. Luật

1. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ban hành ngày 18/06/2014 ngày hiệu có lực 01/01/2015 Thay thế luật Xây dựng số 16/2003/QH11
2. Luật số 03/2016/QH14 Sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư ban hành ngày 22/11/2016 ngày hiệu có lực 01/01/2017 Bãi bỏ một số điều, khoản của các luật sau đây: a) Khoản 1 Điều 19 của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13; b) Điều 151 của Luật xây dựng số 50/2014/QH13.

II. Nghị định

1. Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ Quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Có hiệu lực từ ngày 10/05/2015 Thay thế NĐ số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009
2. Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. Có hiệu lực từ ngày 16/05/2015 Thay thế NĐ số 48/2010/NĐ-CP, 207/2013/NĐ-CP
3. Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. Có hiệu lực từ ngày 30/06/2015 Thay thế NĐ số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005
4. Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ Quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 Thay thế NĐ số 114/2010/NĐ-CP, 15/2013/NĐ-CP
5. Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Có hiệu lực từ ngày 05/08/2015 Thay thế NĐ số 12/2009/NĐ-CP, 83/2009/NĐ-CP, 64/2012/NĐ-CP,... 
6. Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ Quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Có hiệu lực từ ngày 10/02/2016 
7. Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Có hiệu lực từ ngày 01/06/2017 Sửa đổi, bổ sung NĐ số 59/2015/NĐ-CP
8. Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 của Chính phủ Quy định các giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng. Có hiệu lực từ ngày 25/06/2017 
9. Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng,   sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở. Có hiệu lực từ ngày 15/01/2018 

III. Thông tư

1. Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội Quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước. Có hiệu lực từ ngày 01/03/2015 
2. Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Có hiệu lực từ ngày 15/05/2015 Không còn sử dụng hệ số phụ cấp không ổn định sản xuất, phụ cấp lưu động, phụ cấp khu vực trong công thức tính lương nhân công.
3. Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/05/2015 của Bộ Kế hoạch Đầu tư Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp. Có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 Thay thế TT 01/2010/TT-BKH và TT 02/2010/TT-BKH
4. Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/07/2015 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội Hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Có hiệu lực từ ngày 01/09/2015 
5. Thông tư số 05/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015 của Bộ Xây dựng Quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 Thay thế TT 10/2014/TT-BXD
6. Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài Chính Quy định về quản lý thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Có hiệu lực từ ngày 05/03/2016 Thay thế TT 86/2011/TT-BTC
6a. Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài Chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước. Có hiệu lực từ ngày 05/03/2016 Thay thế TT 19/2011/TT-BTC và TT 04/2014/TT-BTC
7. Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng. Có hiệu lực từ ngày 15/05/2016 Thay thế TT số 10/2013/TT-BXD; 09/2014/TT-BXD
8. Thông tư số 04/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng Quy định Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng. Có hiệu lực từ ngày 15/05/2016 
9. Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Có hiệu lực từ ngày 15/05/2016 Thay thế TT số 01/2015/TT-BXD 
10. Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Có hiệu lực từ ngày 01/05/2016 Thay thế TT số 04/2010/TT-BXD, 06/2010/TT-BXD, 02/2011/TT-BXD
11. Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Có hiệu lực từ ngày 01/05/2016 
12. Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về hợp đồng tư vấn xây dựng. Có hiệu lực từ ngày 01/05/2016
12a. Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về hợp thi công xây dựng. Có hiệu lực từ ngày 01/05/2016 
13. Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15/03/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng. Có hiệu lực từ ngày 30/04/2016 
14. Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/06/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù. Có hiệu lực từ ngày 15/08/2016 
15. Thông tư số 13/2016/TT-BXD ngày 29/06/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng. Có hiệu lực từ ngày 15/08/2016 
16. Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam. Có hiệu lực từ ngày 15/08/2016 
17. Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng. Có hiệu lực từ ngày 15/08/2016 
18. Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện Nghị định 59/2015/NĐ-CP về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng. Có hiệu lực từ ngày 15/08/2016 
19. Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng. Có hiệu lực từ ngày 01/09/2016 
20. Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình. Có hiệu lực từ ngày 15/08/2016 
21. Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/09/2016 của Bộ Xây dựng Sửa đổi thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng. Có hiệu lực từ ngày 01/09/2016 
22. Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Có hiệu lực từ ngày 15/12/2016 
23. Thông tư số 171/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài Chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 
24. Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài Chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 
25. Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài Chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 
26. Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài Chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 
27. Thông tư số 258/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài Chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 
28. Thông tư số 329/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Có hiệu lực từ ngày 01/03/2017 
29. Thông tư số 30/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình. Có hiệu lực từ ngày 20/02/2017 
30. Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng. Có hiệu lực từ ngày 01/04/2017 
31. Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/03/2017 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn. Có hiệu lực từ ngày 15/04/2017 
32. Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/03/2017 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng. Có hiệu lực từ ngày 01/05/2017 
33. Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/03/2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình. Có hiệu lực từ ngày 15/05/2017 
34. Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/04/2017 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. Có hiệu lực từ ngày 01/06/2017 
35. Thông tư số 13/2017/TT-BXD ngày 08/12/2017 của Bộ Xây dựng Qui định sử dụng vật liệu xây dựng không nung trong các công trình xây dựng. Có hiệu lực từ ngày 01/02/2018
36. Thông tư 02/2018/TT-BXD Ngày 06 tháng 2 năm 2018 của Bộ Xây dựng quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng
37. Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24 tháng 4 năm 2018 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017

IV. Quyết định

1. Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng. Có hiệu lực từ ngày 01/03/2017 Thay thế Quyết định số 957/QĐ-BXD
2. Quyết định số 451/QĐ-BXD ngày 23/05/2017 của Bộ Xây dựng Công bố hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình. Có hiệu lực từ ngày 05/06/2017 Thay thế Quyết định số 788/QĐ-BXD
3. Quyết định số 706/QĐ-BXD ngày 30/06/2017 của Bộ Xây dựng Công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2016. Có hiệu lực từ ngày 30/06/2017 
4. Quyết định số 964/QĐ-BXD ngày 20/09/2017 của Bộ Xây dựng công bố hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình. Có hiệu lực từ ngày 20/09/2017 Thay thế Quyết định số 1129/QĐ-BXD
Tổng hợp các văn bản hướng dẫn Luật Xây dựng 2014 (50/2014/QH13) có hiệu lực từ ngày
Xem ngay…

Doanh nhân Tăng Khánh Tân: Muốn làm ông chủ thì phải thực tế chứ không ảo tưởng sức mạnh

Với nhiều doanh nhân, khởi nghiệp sẽ là câu chuyện mang nhiều màu sắc của huyền thoại từ lúc khởi đầu cho tới khi thành công. Với TGĐ Bảo Nam Corp, Tăng Khánh Tân, mọi thứ đến từ ba giá trị: Thứ nhất, công việc của mình mang lại lợi ích cho cộng đồng. Thứ hai, giá trị mình tạo ra có ý nghĩa với gia đình và bản thân. Cuối cùng, mọi sự bắt đầu luôn khó khăn vì vậy việc nhìn nhận bản lĩnh và thực lực là điều cần thiết nên có.


Khởi nghiệp  cần nhiều đến việc tích lũy kinh nghiệm.  Vì vậy, trước khi trở thành ông chủ của Bảo Nam Corp, Tăng Khánh Tân cũng từng là người đi làm công. Doanh nhân quan niệm rằng: “Đời người có những lúc thăng trầm, kinh doanh có những khi lên xuống  - việc chọn nghề định hướng theo con đường kinh doanh bất động sản gần như là một sự thoát xác, để làm cái gì đó độc đáo.”

Định hướng là một giá trị mang ý nghĩa thành công

Tăng Khánh Tân trước khi đến với nghề Bất Động Sản, là một người học trái ngành và làm một công việc liên quan đến kế  toán. Với chuyên ngành đại học kinh tế, chàng sinh viên Tăng Khánh Tân cũng đã có những bước khởi nghiệp nhiều gian nan, vất vả khi ra trường đi làm. “Học ngành kế toán ra làm 2 đến 3 năm, chán quá. Vì con trai phải năng động.” Tổng Giám Đốc, Bảo Nam Corp kể lại.


TGĐ Tân Khánh Tân (đứng giữa) trong lễ ký kết hợp tác đầu tư với Quảng Bình Beach& Golf

Sau đó, “cái duyên” đến với nghề Bất Động Sản của Tăng Khánh Tân cũng rất tình cờ. Doanh nhân Bảo Nam Corp tâm sự: “Gia đình muốn đi kiếm đất đai, mua một cái nhà rộng hơn, muốn vào công ty BĐS để biết cái quy trình, kiến thức, cách mua bán nhà. Công việc đầu tiên, là làm những đơn vị môi giới, mới thành lập - làm được 1 tháng thì nghỉ. Với 8 năm đi làm thuê, nhìn thấy những anh em không bằng mình mà ra còn thành công thì không lý do gì mình không thành công.”

Giá trị khởi nghiệp của doanh nhân là một quá trình tự thân đi tìm nghề và định hướng cái “nghiệp” một cách tình cờ. Tuy nhiên, ở đó hiển hiện về giá trị của sự tích lũy, nét may mắn của cuộc đời và cả cơ duyên để đến với con đường kinh doanh Bất Động Sản sau này.

Khởi nghiệp tự thân –  đến từ: Thiên thời, địa lợi, nhân hòa

Con đường lập nghiệp sẽ luôn là khó khăn nhất ở thời gian đầu tiên, với ông chủ Bảo Nam Corp đó chính là hiệu ứng “3 không: Không tài chính, không mối quan hệ, không thương hiệu cá nhân. Tuy vậy, vẫn phải “cắm đầu” làm để trụ vững và thành công. “Khởi nghiệp công ty gần được 3 năm rồi, không nhờ vả ai hết đi lên bằng đôi tay của mình và những anh em đang gắn bó với mình hiện tại thôi.”

Khi thành lập Bảo Nam Corp – khó khăn lớn nhất ở 2 đến 3 tháng đầu tiên, có thể sẽ thất bại và phá sản luôn. Vì thế, điều cần thiết nhất của việc khởi nghiệp nằm ở ba giá trị: Thứ nhất, xác định rõ mục tiêu trong kinh doanh khi bắt tay vào làm việc. Thứ hai, phải biết “lấy ngắn nuôi dài” tức là làm những việc nhỏ để xây dựng mục đích lớn. Cuối cùng, cơ hội sẽ đến và phải biết nắm bắt nhanh chóng. Cho nên, một lần “Vô tình xuống coi 1 dự án ở quận 12, là một dãy nhà phố liền kề thôi, bán có hoa hồng riêng cho nên anh em cũng trang trải qua lúc khó khăn đó. Nhờ dự án đó, đã giúp Bảo Nam có mặt trên thị trường Bất Động Sản đến ngày hôm nay. Đó là một bước ngoặc.” Doanh nhân Tăng Khánh Tân, kể lại.

Hình ảnh toàn thể nhân viên Công ty Bảo Nam Corp

Mọi thứ tới rất ngẫu nhiên, từ thiên thời, địa lợi đến nhân hòa. Sự thành công cần những nỗ lực từ kinh nghiệm tích lũy được, cơ hội mà mình có và một chút may mắn để có thể tạo nền tảng dẫn dắt nhiều cơ may tiếp theo nữa.

Muốn làm ông chủ thì phải thực tế chứ không ảo tưởng sức mạnh

Nếu được lựa chọn lại nghề khác hay làm đúng chuyên môn của mình đã học thì Tăng Khánh Tân vẫn quyết tâm đi theo con đường Bất Động Sản. Vì đó là nghề “tạo nền tảng cho con người”. Mặt khác, “làm riết quen rồi mới thích và yêu nghề vì  không có nghề nào thu nhập đột phá như ngành bất động sản đâu.” Doanh nhân Bảo Nam Corp thẳng thắn chia sẻ.

Doanh nhân Tăng Khánh Tân trong một chuyến thiện nguyện

Vì vậy, giờ khi đã trở thành một ông chủ của công ty hơn 50 nhân sự, Tăng Khánh Tân vẫn khẳng định: “Những bạn khởi nghiệp muốn làm cái gì đó thì cần phải biết, hiểu và yêu nó. Và phải thật sự có kinh nghiệm về nó thì mới có thể khởi nghiệp thành công được.  Như một người vừa đi  làm được 1 đến 2 năm mà thấy người ta “làm chủ ngon quá” ra mở thì sẽ rất là khó để có thể thành công. Khi mối quan hệ tài chính, nguồn lực, sản phẩm không có. Có thể ăn may 1, 2 lần nhưng về lâu, về dài thì sẽ không bền vững được.
Vì thế, Bảo Nam Corp – với sự dẫn dắt của Tăng Khánh Tân sẽ từ một đơn vị môi giới, chuyển dần sang hợp tác đầu tư, cuối cùng sẽ là chủ đầu tư. Với định hướng 2019 – 2020 sẽ là chủ đầu tư một dự án nhỏ ở Bà rịa – Vũng Tàu. Từ đó, sẽ nghiên cứu thêm một số dòng sản phẩm độc lạ nhất trên thị trường hiện nay không có như: trên đồi, trên hồ chứ không đi riêng về một dòng sản phẩm nào hết.

Tăng Khánh Tân, một doanh nhân, ông chủ Bảo Nam Corp – với con đường khởi nghiệp nhiều chông gai, giờ đây đã có một cơ nghiệp trong tay. Nhưng điều quan trọng nhất mà vị doanh nhân trẻ tuổi này làm được đó là: Thứ nhất, nhân sự của công ty có thu nhập ổn. Thứ hai, những nhân sự nòng cốt từ cấp nhân viên đến quản lý đều gắn bó lâu dài với công ty. Cuối cùng thứ quan trong nhất là giá trị và những bài học về ngành, về nghề trong kinh doanh: “ Đứng trước khó khăn, một là bước tới, hai là chết thôi. Nhưng mình cũng sẽ mạnh dạn bước.”

Theo Hoàng Gia 
Hội Doanh Nhân - Doanh Nghiệp Hội Nhập

Xem ngay…